Maatwerk trainingen op uw school/instelling

Professionaliseren in 2020

Gebruik van concrete materialen in de rekenles. Begripsvorming voorop: 

Rekenen vanuit begrip staat in de rekenlessen nog te weinig centraal. Daarvoor is nodig dat er veel meer en vaker concrete materialen worden ingezet. Rekenopdrachten binnen de domeinen Meten &Meetkunde en Verhoudingen lenen zich hier bij uitstek voor. Wij gaan met elkaar aan de slag om direct bruikbare lessen te maken, op de referentieniveaus 2F en 3F. Dankzij deze cursus krijgt u tegelijk per domein een overzicht van deze concrete materialen en ontdekt u de meerwaarde van het gebruik in de rekenles.

Schrijven van een goed rekenbeleidsplan en werken volgens plan in de praktijk.

Van scholen, in het bijzonder van de rekencoördinator, wordt gevraagd het rekenbeleid aan te passen aan de voortdurend veranderende eisen. Dankzij deze cursus bent u in staat een goed rekenbeleidsplan voor de eigen school/ afdeling te schrijven afgestemd op de meest actuele ontwikkelingen. Uiteraard leert u van ons op welke manier het rekenbeleid in de dagelijkse praktijk planmatig kan worden uitgevoerd.

Vakoverstijgend rekenen geven:

Veel vakken doen een beroep op rekenvaardigheid van de leerling.  Denk aan procent rekenen bij b.v. wiskunde, economie en biologie. Hoe gaan al die verschillende docenten om met het aanleren van de rekenvaardigheden? Doet elke docent/elk vak dat op zijn/haar eigen manier? Tijdens deze cursus, die open staat voor alle docenten die een beroep doen op rekenvaardigheden,  willen we met elkaar in kaart brengen hoe we rekenen geven en waar kansen liggen om meer uniformiteit te realiseren in het belang van de leerling.

Motiveren van leerlingen voor de reken- of wiskundeles:

 Veel docenten geven aan dat het motiveren van leerlingen voor de reken- of wiskundeles een dagelijks terugkerend probleem vormt.  Herkent u dat ook? Uit onderzoek blijkt dat wiskunde betekenisvol maken en aansluiten bij de dagelijkse ervaringen van leerlingen motivatieversterkend werkt. Tijdens deze cursus verbinden we de theorie over motivatie met praktische voorbeelden. 

Omgaan met verschillen/differentiëren:

Er zitten grote verschillen tussen de leerlingen in de les. Hoe haal je meer uit leerlingen door gebruik te maken van de verschillen?  Hoe zorg je dat leerlingen gemotiveerd worden en blijven? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen beter kunnen worden? Een les waarin rekening wordt gehouden met die verschillen vraagt van de docent kennis en vaardigheden op gebied van leerstijlen, manieren van differentiëren en  passende werkvormen.  Tijdens deze cursus verbinden we de theorie over differentiëren met praktische toepassingen.

Didactiek voor digitale leeractiviteiten

Veel digitale leeractiviteiten geven de suggestie dat de rol van de docent minder belangrijk is dan bij de wiskundeactiviteiten met boek en papier. De praktijk leert dat de docent een cruciale rol blijft behouden. Er zullen zeker verschuivingen plaatsvinden, met name door de directe feedback en de exploratiemogelijkheden die de software biedt. Tijdens deze cursus bekijken we hoe het leermeesterschap van de docent verandert bij gebruik van digitaal lesmateriaal. We leren van en met elkaar van de toepassingen in de eigen klassenpraktijk.

Aandacht voor de zwakke rekenaar.

Elke docent heeft er een paar van in de klas: leerlingen die het niet snappen, steeds maar weer onvoldoendes halen of die met grote tegenzin in de rekenles zitten. Tijdens deze cursus wordt geleerd wat aandacht voor juist deze leerling betekent: het kunnen herkennen en analyseren van rekenprocedures en rekenfouten, een rekengesprek kunnen voeren, de onderwijsbehoefte van deze leerling kennen, de juiste feedback kunnen geven en kennis hebben van het protocol ERWD (Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie).

Werken met passende perspectieven, als 1F/2F niet lijkt te lukken: 

Wat als blijkt dat leerlingen ook binnen de aangegeven minimumstroom in de methode niet verder komen en stagneren? Welke hulp bied je en wat kun je bijvoorbeeld kiezen niet te doen? Passende Perspectieven geeft een gedegen onderbouwing van keuzes en is gericht op alle domeinen! Zo kunnen deze leerlingen wel ook met geld rekenen en meten! Werken met Passende Perspectieven kunnen we zo passend mogelijk maken op iedere school, met iedere methode. Ook voor VMBO zijn de Passende Perspectieven gemaakt! 

Rekenen vanuit doelen:

Wil je al langer meer vanuit een doel werken, maar mis je een overzicht van de doelen? In rekenen vanuit doelen wordt gewerkt met een doelenoverzicht. Hieraan worden activiteiten, materialen en mogelijk thema’s gekoppeld. Samen ontwerpen en samenstellen van goed rekenonderwijs vanuit denkmodellen, doelenkaarten met een overzicht aan materialen. Dit maakt dat je zo goed mogelijk af kunt stemmen op leerlingen en zo ook rekenonderwijs verzorgt vanuit een betekenisvolle context

De didactiek van het leren rekenen

Rekendocenten in het voortgezet onderwijs willen graag weten hoe en wat leerlingen hebben leren rekenen op de basisschool. Hoe hebben zij leren optellen en delen? Hoe zitten de belangrijkste leerlijnen in elkaar? Welke didactische modellen horen bij het leren van rekenen? We kijken naar de functie van taal binnen het rekenonderwijs en naar vormen van instructie en oefenen. Tijdens deze cursus verbinden we de theorie over de rekendidactiek  met de praktijk van uw rekenonderwijs.

 

Materiaal voor in de les